Welkom op de website van

Oranjevereniging Wolfheze


Beste Wolfhezenaren,

De glazen zijn weer gespoeld, de tafels geboend en de tent is weer droog ingepakt. Het Oranjefestijn van 2019 is voorbij. Ruim 2 weken met activiteiten van en voor het dorp. Als nieuwbakken voorzitter was het een spannende belevenis, maar dankzij de inzet van alle vrijwilligers en het bezoek van jullie – Wolfhezenaren – is het een groots feest geworden. Want feest dat was het, en het maar matige weer heeft de pret niet mogen drukken.

Het was feest voor iedereen,  van de aftrap met een filmavond, via ‘Koningsdag’en de gezamenlijk ‘Wolfheze proeft’ lunch, tot het besluit met de ‘Lumberjack’ party, er is voor iedereen iets te doen geweest. Mocht je het gemist hebben, dan reken ik er op dat je volgend jaar wel van de partij bent, want feestvieren doe je samen!

Zelf heb ik genoten van de inzet van alle vrijwilligers die ons dorp rijk is. Een berichtje via facebook of whatsapp is voldoende om mensen bij elkaar te brengen. Zowel bij het opzetten, als bij de – uitgestelde – afbraak van de tent, binnen een uur zijn er 10-tallen handen om gezamenlijk de klus te klaren. En dan heb ik het nog niet over de vele man- en vrouw-uren voor alle andere zaken die geregeld en gedaan moesten worden om zo een feest mogelijk te maken.

VRIJWILLIGERS BEDANKT,

Zonder jullie was het Oranjefestijn niet mogelijk geweest.

Het bestuur neemt nu een paar maandjes vrij, maar in september gaan we met frisse energie nadenken over het festijn van 2020.

Verslag Algemene Ledenvergadering 2019


Verslag Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging Wolfheze
Datum: vrijdag 25 januari 2018, 20.30-23.00 uur
Locatie: Wodanseck, Wolfheze

 1. Opening
  Voorzitter Frans Kappen (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Naast het
  bestuur zijn er 20 leden aanwezig, dat is iets meer dan vorig jaar.
  De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Zoals ieder jaar wordt het Wilhelmus gezongen en
  wordt getoost met oranjebitter.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
  Er zijn geen ingekomen stukken. Frans somt de afmeldingen op: Jan Aalderink en Annemarie Baas.
  Mededeling: sinds 1 januari is Oranjevereniging lid van de Bond van Oranjeverenigingen. Redenen:
  praktisch en pragmatisch, en met name financieel gedreven. Daardoor gebruik maken van collectieve
  verzekeringen en gunstige regeling met Buma Stemra voor afdracht muziekrechten. Wat we aan
  contributie uitgeven, krijgen we dus terug met dit soort voordelen.
 3. Verslag jaarvergadering 2018
  Het verslag van de jaarvergadering 2018 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
  Frans geeft een terugkoppeling op de actiepunten: de suggesties en ideeën voor het
  Oranjeprogramma zijn vorig jaar meegenomen. De financiële actiepunten komen terug bij de
  behandeling van financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019.
 4. Jaarverslag/terugblik 2018
  Frans leest het Jaarverslag 2018 voor en toont daarbij een foto reportage. Samenvattend: het
  bestuur kijkt tevreden terug. Frans bedankt iedereen die heeft meegeholpen. Het jaarverslag wordt
  zonder opmerkingen vastgesteld.
 5. Financiën
  Sandra is tijdens de vorige Jaarvergadering afgetreden als penningmeester. Frans heeft de financiën
  er toen even bij gedaan. Na Koningsdag heeft Peter het overgenomen.
  Financieel jaarverslag en begroting 2019
  Het financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 wordt getoond en ligt op tafel ter inzage. Peter
  Concept verslag algemene ledenvergadering 2019
  Oranjevereniging Wolfheze Pagina 2 van 4
  Jaspers (beoogd penningmeester) geeft een toelichting op de cijfers.
  Frans van Daal ziet dat de verwachte omzet voor Koningsdag lager is begroot en vraagt of een slecht
  jaar wordt verwacht. Peter bevestigt dit. Koningsdag valt midden in de voorjaarsvakantie, dus
  daarom is het bestuur voorzichtig geweest met het begroten van de omzet.
  Verslag kascommissie
  De kascommissie, bestaande uit Jan Joris van Kampen en Dirk van de Kraats, hebben met de
  penningmeester gesproken over de cijfers en hebben de kas gecontroleerd. Jan Joris doet hier
  namens de kascommissie verslag van:
  Bespreking cijfers: in het financieel jaarverslag is nu een verdeling van de omzet naar activiteit
  opgenomen zodat duidelijk is wat een en ander kost en oplevert. Koningsdag is een doorlopend
  programma geworden en dat blijkt een groot succes te zijn. De tent en andere spullen vereisen een
  andere systematiek. Door afschrijven en reserveren is er geld om ze te vervangen, bijvoorbeeld na 10
  jaar een nieuwe tent kopen of de container vervangen na brand of waterschade. Het idee is nu om
  bij het uitpakken van de container alle spullen op een lijst te zetten met de geschatte waarde.
  Kascontrole: Jan Joris draagt “de standaard tekst” voor waarmee de kascommissie verklaart dat de
  kas in orde is bevonden. De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te geven en doet een stem
  advies om Peter aan te stellen als penningmeester.
  De leden geven het bestuur decharge voor het gevoerde beleid door middel van applaus.
  Aanstellen nieuwe kascommissie
  Het bestuur zoekt 2 nieuwe leden voor de kascommissie, omdat voor Jan Joris en Dirk een andere rol
  is bedacht. Verschillende leden hebben hier vragen over: er blijft toch altijd één lid van de
  kascommissie?! Frans bevestigt dat dit gebruikelijk is, maar het is niet noodzakelijk. Ton Rolink wil
  het wel doen. Nadat andere leden zich niet aanmelden, biedt Frans aan om zitting te nemen in de
  kascommissie. Dit leden steunen dit van harte.
  Intermezzo: bedankje aan de vrijwilligers namens de gemeente
  Wethouder Leonie Rolink bedankt de vrijwilligers van de Oranjevereniging namens de gemeente.
  Vrijwilligers zijn namelijk heel belangrijk voor de samenleving. Voor alle vrijwilligers heeft ze een
  presentje bij zich. Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd om op vrijdagochtend dit presentje te komen
  halen, maar dan werken te meeste mensen. De aanwezige vrijwilligers krijgen in de pauze de antistress sleutelhanger met chips of chocolade uitgereikt. Het bestuur zal zorgen dat ook de andere
  vrijwilligers hun presentje krijgen.
 6. Bestuurssamenstelling en –verkiezing
  Nieuwe bestuursleden
  Penningmeester: het bestuur stelt voor om Peter Jaspers te benoemen als penningmeester. Peter
  stelt zich kort voor aan de leden. Met applaus wordt hij aangesteld.
  Nieuwe voorzitter: Frans vertelt dat hij lang op zoek is geweest naar een opvolger. Hij heeft veel
  mensen gesproken en dat heeft verschillende nieuwe vrijwilligers opgeleverd, bijvoorbeeld voor het
  rondbrengen van de Heraut. Het bestuur stelt voor om Servi Orbons en Dirk van de Kraats te
  benoemen voor een duo-voorzitterschap. Servi wil het voorzitterschap wel op zich nemen maar niet
  Concept verslag algemene ledenvergadering 2019
  Oranjevereniging Wolfheze Pagina 3 van 4
  meteen, omdat hij nog onvoldoende weet wat de vereniging doet. Servi stelt zich even voor. Dirk
  hoeft zich niet voor te stellen, vinden de leden. Met applaus worden Servi en Dirk aangesteld. Frans
  overhandigt plechtig de voorzittershamer.
  Afscheid Frans Kappen
  Frans spreekt de laatste woorden als voorzitter. Martin de Graaff bedankt namens Dorpsbelang
  Wolfheze Frans voor zijn inzet en voor de prettige samenwerking, waar ook leuke dingen als de
  Kerstboom uit voort gekomen zijn. Rens Verbeek bedankt Frans namens het bestuur en doet dit
  samen met Annemarie van Weelden en Jan van Oort in de vorm van een ABC. Frans krijgt een goede
  fles wijn. Marja wordt ook bedankt en krijgt een mooi boeket bloemen.
  <>
  Dirk van de Kraats treedt verder op als voorzitter van de vergadering en begint met een pauze.
 7. Concept programma 2019
  Het bestuur presenteert het voorlopige Oranjeprogramma en geeft daarbij het woord aan de
  betrokken bestuursleden en vrijwilligers. Reacties en suggesties van de aanwezigen:
  “Wolfheze Proeft” vinden de leden een erg leuk idee. In plaats van Tweede Paasdag zou dit ook een
  week later op zondag kunnen plaatsvinden. Voorlopig een slag om de arm houden en beide datums
  noemen. Half maart moet er uiterlijk duidelijkheid zijn want dan wordt het programmaboekje
  gemaakt. Als de ondernemers niet willen, kan tafels neerzetten en dat iedereen zelf wat mee neemt
  een escape zijn.
  Bij de “Mees Kees Cup Cake Kwis” wordt geopperd om ook de typetjes uit Mees Kees te doen, want
  dat vinden de kinderen leuk.
  Tip: gebruik de what’s app groep van de school om vrijwilligers te werven voor de matjesmarkt.
  Het “Domino/blokkenspel”-idee valt ook in de smaak, want daar kan iedereen aan mee doen.
 8. Rookbeleid
  In de feesttent mag niet gerookt worden. Ruben vraagt waarom dit zo “boem” gezegd wordt. Dirk
  legt uit dat het bestuur meer wil uitdragen dat er niet gerookt mag worden. De wet wordt strenger
  en daar moeten we op inspelen. De gemeente controleert meer en het is zonde om boetes te
  moeten betalen.
 9. Vrijwilligers gezocht!
  Hennie meldt zich aan om te helpen met het plannen van de vrijwilligers.
  De oproep om mensen voor de bar leidt nog even tot hilariteit: “vrijwilligers vóór de bar? Daar vind
  je wel mensen voor!”
  Concept verslag algemene ledenvergadering 2019
  Oranjevereniging Wolfheze Pagina 4 van 4
 10. Rondvraag en sluiting
  Jan Joris: Is het een idee om senioren meer actief te betrekken? Bijvoorbeeld hen erop wijzen dat er
  een ‘lounge gelegenheid’ of ‘tribune’ is bij bepaalde activiteiten, zodat ze erbij kunnen zitten en
  toekijken met een kop koffie. En bij het ophalen van de contributie alvast vragen aan senioren of ze
  willen komen naar activiteiten en of ze dan opgehaald willen worden. Het bestuur neemt dit idee
  mee.
  Josephine: vraagt wie het aanspreekpunt is voor de jongerenavond (Annemarie) en welke deadlines
  er zijn voor het aanleveren van teksten (Heraut 1 februari, programmaboekje half maart).
  Ruben: vindt dat het programma voor Koningsdag wel heel summier is genoemd. Loopt het
  programma weer door en is er weer food? Koningsdag zal ongeveer hetzelfde verlopen als vorig jaar.
  Er wordt weer aan gedacht om een maaltijd te verzorgen.
  Ruben: kan worden aangegeven wat de eindtijden zijn van activiteiten, bijvoorbeeld het Oranjefeest.
  Het bestuur neemt dit verzoek ter harte. Afgelopen jaar was de eindtijd inderdaad te vaag. De band
  stopte om 22.00 uur en toen bleef het feest een beetje ‘doorsudderen’.
  Michel van Tooren stelt weer de wijn beschikbaar voor het Oranjebal. Dit wordt zeer gewaardeerd
  door alle aanwezigen. Alle sponsoren zullen worden genoemd in het programmaboekje.
  Actiepunten:
 11. Presentjes van de gemeente uitdelen aan de vrijwilligers die niet aanwezig waren tijdens de
  Jaarvergadering.
 12. Suggesties en tips van de leden meenemen in het Oranjeprogramma.

Programma 2019 beschikbaar


Ons prachtige programma voor 2019 is bekend. Van de kinderdisco tot Lumerjack en van feest op Koningsdag tot herdenken op 4 mei. Klik hier voor het overzicht en een download naar het digitale programmaboekje.

Oranjevereniging nu aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen


De Oranjevereniging Wolfheze heeft zich aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Dit heeft allerlei organisatorische voordelen voor de vereniging.

Eerdere berichten...