Welkom op de website van

Oranjevereniging Wolfheze


Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 17 januari in “Kantine Wodanseck”, Duitsekampweg 45, Wolfheze houden we onze Algemene Ledenvergadering. Aanvang van de vergadering: 20.30 uur.

De plannen voor 2020 liggen weer klaar en die willen we graag met jullie delen. Het is natuurlijk een formele vergadering, maar we hopen ook op gewoon een gezellige avond. Tevens geeft uw aanwezigheid het bestuur de nodige morele steun en misschien ook wel praktische steun bij alles wat er ook dit jaar weer gaat gebeuren. U bent daarom van harte welkom!

De agenda is als volgt:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Verslag jaarvergadering 2018 en het Jaarverslag
  4. Financieel jaarverslag met toelichting van de kascontrolecommissie
  5. Bestuurssamenstelling:
    Aftredend: Dirk vd Kraats (duo-voorzitter)
    Nieuw: Jan van Oort, Annemarie van Weelden,  Jonathan v.d. Born (bestuurslid algemeen)
  6. Bespreking (concept) programma 2019
  7. Begroting 2019
  8. Rondvraag en sluiting

Oranje Heraut December 2019


Oranje Heraut

December 2019,         Zes-en-dertigste jaargang        nr 1.

Beste Wolfhezenaren,

De herfst is losgebarsten en het bestuur van de Oranjevereniging heeft er al 2 vergaderingen op zitten. Wij kijken weer vooruit naar het voorjaar van 2020.

Maar eerst een korte terugblik op het Oranje festijn / Oranje festiviteiten van dit jaar.

Het was het eerste jaar van de nieuwe voorzitters en het was een succesvol jaar. We hebben nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen en ook hebben zich nieuwe bestuursleden gemeld en daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee (de bestuursleden zullen we zoals het hoort op de algemene ledenvergadering voorstellen). Dat allemaal naast een mooi aanbod van activiteiten. Het gaat te ver om ze hier allemaal te noemen, dat doen we in de terugblik op de jaarvergadering, toch wil ik er hier een aantal uitlichten:

In elk geval de aftrap met de vrijwilligers en coördinatoren van alle activiteiten. Bij mijn weten dit jaar voor het eerst. Als nieuwe voorzitter natuurlijk een mooie kans om kennis te maken, maar vooral een goed moment om trots te zijn op wat we nu weer georganiseerd hebben en als bestuur te kijken of er voor sommige activiteiten nog ondersteuning nodig is.

Het opbouwen van de tent was dit jaar in recordtime gebeurd. Door de vele vrijwilligers hadden we op de eerste avond zelfs al een deel van de inrichting afgerond. Dat is, begreep ik, een heuse primeur.

Ondanks een heftig dreigend onweer en dito regenbui is de Filmavond over de Reijerskamp gewoon doorgegaan. Met interessante wetenswaardigheden over een nieuw natuurgebied, letterlijk naast de deur. Zo kijk je toch weer met nieuwe ogen naar het landschap om ons heen.

Dit jaar voor het eerst ‘Wolfheze proeft’. We hadden een uitverkochte tent. Het was perfect georganiseerd, met feestelijk gedekte tafels en middenstanders die een zeer luxe lunch serveerden. 

Dat Koningsdag een groot festijn was hoef ik natuurlijk niet te benoemen.

Ik stel vast een aantal vrijwilligers teleur door hun activiteit hier niet te noemen, maar weet dat de inzet zowel door het bestuur en door de bezoekers enorm gewaardeerd wordt en in het verslag op de jaarvergadering make we het zeker weer goed.

Zoals gezegd we zijn al weer druk in de weer met het programma voor 2020. Het duurt nog even voor het april is, maar bij deze alvast een sneakpreview van wat het Oranjefestijn 2020 te brengen heeft. In elk geval 3 weken met activiteiten in het dorp.

Als het weer meezit gaan we op 15 april de tent opbouwen.  Natuurlijk hebben we de vaste activiteiten rondom Koningsdag. Ook dit jaar weer een kinderdisco en een feestavond met thema. Bijzonder is dat dit jaar een lustrumjaar is van de bevrijding. Dat betekent dat we weer een kinderbouwdorp gaan organiseren. 

Wil je een uitgebreidere terugblik of sneakpreview, dan nodig ik je van harte uit op de jaarvergadering op 17 januari om 20.30 in de “Kantine Wodanseck”.

De voorzitters van de Oranjevereniging Wolfheze,
Dirk en Servi

Kinderbouwdorp: hout gezocht!  

In 2020 is het weer tijd voor een mooie traditie: het Kinderbouwdorp. Een week lang bouwen en knutselen. Het thema voor dit jaar is WOLLYWOOD: voel je een echte filmster op je zelfgebouwde set. 

Voor het Kinderbouwdorp hebben we veel hout nodig: latten en planken in alle formaten. Uiteraard zónder spijkers. Heb je hout? Meldt het bij Jan van Oort (06-42412533), dan wordt het gratis bij je opgehaald.

Vrijwilligersbestand

We hebben een groot aantal actieve vrijwilligers in ons dorp. Dat geldt zeker ook voor de Oranjevereniging. Tot nu toe liepen de contacten met vrijwilligers vaak via andere vrijwilligers. Dat was erg onhandig toen we de bedankavond organiseerden. Van sommige vrijwilligers hadden we alleen een telefoonnummer, van anderen alleen een adres of E-mail adres, en van sommigen helaas alleen maar een naam. Als je om die reden niet uitgenodigd bent, onze excuses, we hebben echt ons best gedaan iedereen te bereiken. 

We willen dus graag ons vrijwilligers bestand op orde brengen. Ben je vrijwilliger of wil je het worden? Mail dan je naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer) naar Info@oranjeverenigingwolfheze.nl

Financiële mededelingen

De Contributie

Hierbij het verzoek aan alle leden om de contributie (8 euro per adres) over te maken naar NL 47 RABO 0355 0092 18, graag met vermelding van je/jullie naam en adres. Dat scheelt de contributie ophaler weer veel tijd. 

De contributie wordt ook nog aan de deur opgehaald door vrijwilligers. Zij doen dit (weer) met de verspreiding van het programmaboekje (eind maart/begin april). Er kan gepind worden dus het is geen probleem als je geen contact geld in huis hebt.

Club van 50

Leden van de ‘Club van 50’ zijn een belangrijke financiële bron voor de oranje vereniging om jaarlijks het Oranjefestijn te kunnen realiseren. Inmiddels zitten we aan ruim 40 leden. Ook jij  kan je aanmelden voor de Club van 50. Dat kan door 50 euro over te maken op NL 47 RABO 0355 0092 18 met vermelding van je (bedrijfs)naam en adres en ‘Club van 50’. In ruil daarvoor krijg je een vermelding op ons ‘Club van 50’-bord in de feesttent.

Contactgegevens secretariaat

Saskia Giesbers, info@oranjeverenigingwolfheze.nl 

Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 17 januari in “Kantine Wodanseck”, Duitsekampweg 45, Wolfheze houden we onze Algemene Ledenvergadering. Aanvang van de vergadering: 20.30 uur.

De plannen voor 2020 liggen weer klaar en die willen we graag met jullie delen. Het is natuurlijk een formele vergadering, maar we hopen ook op gewoon een gezellige avond. Tevens geeft uw aanwezigheid het bestuur de nodige morele steun en misschien ook wel praktische steun bij alles wat er ook dit jaar weer gaat gebeuren. U bent daarom van harte welkom!

De agenda is als volgt:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Verslag jaarvergadering 2018 en het Jaarverslag
  4. Financieel jaarverslag met toelichting van de kascontrolecommissie
  5. Bestuurssamenstelling:
    Aftredend: Dirk vd Kraats (duo-voorzitter)
    Nieuw: Jan van Oort, Annemarie van Weelden,  Jonathan v.d. Born (bestuurslid algemeen)
  6. Bespreking (concept) programma 2019
  7. Begroting 2019
  8. Rondvraag en sluiting

De (concept) notulen van de ledenvergadering van 25 januari 2019 en het jaarverslag 2019, de jaarrekening 2019 en de begroting voor 2020 zijn te vinden op onze website: www.oranjeverenigingwolfheze.nl. We hopen veel leden op onze ledenvergadering te mogen verwelkomen.

VOLG & LIKE ons op Facebook

Dank

Als laatste, op deze plek, een woord van welgemeende dank. Dank aan de vrijwilligers, maar zeker ook aan de sponsoren en leden van de club van 50. Zonder jullie financiële of materiele steun, zonder jullie energie en inzet was het oranjefestijn van Wolfheze niet mogelijk.

Verslag Algemene Ledenvergadering 2019


Verslag Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging Wolfheze
Datum: vrijdag 25 januari 2018, 20.30-23.00 uur
Locatie: Wodanseck, Wolfheze

Opening
Voorzitter Frans Kappen (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Naast het bestuur zijn er 20 leden aanwezig, dat is iets meer dan vorig jaar. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Zoals ieder jaar wordt het Wilhelmus gezongen en wordt getoost met oranjebitter.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Frans somt de afmeldingen op: Jan Aalderink en Annemarie Baas. Mededeling: sinds 1 januari is Oranjevereniging lid van de Bond van Oranjeverenigingen. Redenen: praktisch en pragmatisch, en met name financieel gedreven. Daardoor gebruik maken van collectieve verzekeringen en gunstige regeling met Buma Stemra voor afdracht muziekrechten. Wat we aan contributie uitgeven, krijgen we dus terug met dit soort voordelen.

Verslag jaarvergadering 2018
Het verslag van de jaarvergadering 2018 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. Frans geeft een terugkoppeling op de actiepunten: de suggesties en ideeën voor het Oranjeprogramma zijn vorig jaar meegenomen. De financiële actiepunten komen terug bij de behandeling van financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019.

Jaarverslag/terugblik 2018
Frans leest het Jaarverslag 2018 voor en toont daarbij een foto reportage. Samenvattend: het bestuur kijkt tevreden terug. Frans bedankt iedereen die heeft meegeholpen. Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

Financiën
Sandra is tijdens de vorige Jaarvergadering afgetreden als penningmeester. Frans heeft de financiën er toen even bij gedaan. Na Koningsdag heeft Peter het overgenomen. Financieel jaarverslag en begroting 2019 Het financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 wordt getoond en ligt op tafel ter inzage. Peter Concept verslag algemene ledenvergadering 2019 Oranjevereniging Wolfheze Pagina 2 van 4 Jaspers (beoogd penningmeester) geeft een toelichting op de cijfers. Frans van Daal ziet dat de verwachte omzet voor Koningsdag lager is begroot en vraagt of een slecht jaar wordt verwacht. Peter bevestigt dit. Koningsdag valt midden in de voorjaarsvakantie, dus daarom is het bestuur voorzichtig geweest met het begroten van de omzet. Verslag kascommissie De kascommissie, bestaande uit Jan Joris van Kampen en Dirk van de Kraats, hebben met de penningmeester gesproken over de cijfers en hebben de kas gecontroleerd. Jan Joris doet hier namens de kascommissie verslag van: Bespreking cijfers: in het financieel jaarverslag is nu een verdeling van de omzet naar activiteit opgenomen zodat duidelijk is wat een en ander kost en oplevert. Koningsdag is een doorlopend programma geworden en dat blijkt een groot succes te zijn. De tent en andere spullen vereisen een andere systematiek. Door afschrijven en reserveren is er geld om ze te vervangen, bijvoorbeeld na 10 jaar een nieuwe tent kopen of de container vervangen na brand of waterschade. Het idee is nu om bij het uitpakken van de container alle spullen op een lijst te zetten met de geschatte waarde. Kascontrole: Jan Joris draagt “de standaard tekst” voor waarmee de kascommissie verklaart dat de kas in orde is bevonden. De kascommissie stelt voor het bestuur decharge te geven en doet een stem advies om Peter aan te stellen als penningmeester. De leden geven het bestuur decharge voor het gevoerde beleid door middel van applaus. Aanstellen nieuwe kascommissie Het bestuur zoekt 2 nieuwe leden voor de kascommissie, omdat voor Jan Joris en Dirk een andere rol is bedacht. Verschillende leden hebben hier vragen over: er blijft toch altijd één lid van de kascommissie?! Frans bevestigt dat dit gebruikelijk is, maar het is niet noodzakelijk. Ton Rolink wil het wel doen. Nadat andere leden zich niet aanmelden, biedt Frans aan om zitting te nemen in de kascommissie. Dit leden steunen dit van harte. Intermezzo: bedankje aan de vrijwilligers namens de gemeente Wethouder Leonie Rolink bedankt de vrijwilligers van de Oranjevereniging namens de gemeente. Vrijwilligers zijn namelijk heel belangrijk voor de samenleving. Voor alle vrijwilligers heeft ze een presentje bij zich. Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd om op vrijdagochtend dit presentje te komen halen, maar dan werken te meeste mensen. De aanwezige vrijwilligers krijgen in de pauze de antistress sleutelhanger met chips of chocolade uitgereikt. Het bestuur zal zorgen dat ook de andere vrijwilligers hun presentje krijgen.

Bestuurssamenstelling en –verkiezing
Nieuwe bestuursleden Penningmeester: het bestuur stelt voor om Peter Jaspers te benoemen als penningmeester. Peter stelt zich kort voor aan de leden. Met applaus wordt hij aangesteld. Nieuwe voorzitter: Frans vertelt dat hij lang op zoek is geweest naar een opvolger. Hij heeft veel mensen gesproken en dat heeft verschillende nieuwe vrijwilligers opgeleverd, bijvoorbeeld voor het rondbrengen van de Heraut. Het bestuur stelt voor om Servi Orbons en Dirk van de Kraats te benoemen voor een duo-voorzitterschap. Servi wil het voorzitterschap wel op zich nemen maar niet Concept verslag algemene ledenvergadering 2019 Oranjevereniging Wolfheze Pagina 3 van 4 meteen, omdat hij nog onvoldoende weet wat de vereniging doet. Servi stelt zich even voor. Dirk hoeft zich niet voor te stellen, vinden de leden. Met applaus worden Servi en Dirk aangesteld. Frans overhandigt plechtig de voorzittershamer. Afscheid Frans Kappen Frans spreekt de laatste woorden als voorzitter. Martin de Graaff bedankt namens Dorpsbelang Wolfheze Frans voor zijn inzet en voor de prettige samenwerking, waar ook leuke dingen als de Kerstboom uit voort gekomen zijn. Rens Verbeek bedankt Frans namens het bestuur en doet dit samen met Annemarie van Weelden en Jan van Oort in de vorm van een ABC. Frans krijgt een goede fles wijn. Marja wordt ook bedankt en krijgt een mooi boeket bloemen. <> Dirk van de Kraats treedt verder op als voorzitter van de vergadering en begint met een pauze.

Concept programma 2019
Het bestuur presenteert het voorlopige Oranjeprogramma en geeft daarbij het woord aan de betrokken bestuursleden en vrijwilligers. Reacties en suggesties van de aanwezigen: “Wolfheze Proeft” vinden de leden een erg leuk idee. In plaats van Tweede Paasdag zou dit ook een week later op zondag kunnen plaatsvinden. Voorlopig een slag om de arm houden en beide datums noemen. Half maart moet er uiterlijk duidelijkheid zijn want dan wordt het programmaboekje gemaakt. Als de ondernemers niet willen, kan tafels neerzetten en dat iedereen zelf wat mee neemt een escape zijn. Bij de “Mees Kees Cup Cake Kwis” wordt geopperd om ook de typetjes uit Mees Kees te doen, want dat vinden de kinderen leuk. Tip: gebruik de what’s app groep van de school om vrijwilligers te werven voor de matjesmarkt. Het “Domino/blokkenspel”-idee valt ook in de smaak, want daar kan iedereen aan mee doen.

Rookbeleid
In de feesttent mag niet gerookt worden. Ruben vraagt waarom dit zo “boem” gezegd wordt. Dirk legt uit dat het bestuur meer wil uitdragen dat er niet gerookt mag worden. De wet wordt strenger en daar moeten we op inspelen. De gemeente controleert meer en het is zonde om boetes te moeten betalen.

Vrijwilligers gezocht!
Hennie meldt zich aan om te helpen met het plannen van de vrijwilligers. De oproep om mensen voor de bar leidt nog even tot hilariteit: “vrijwilligers vóór de bar? Daar vind je wel mensen voor!” Concept verslag algemene ledenvergadering 2019 Oranjevereniging Wolfheze Pagina 4 van 4

Rondvraag en sluiting
Jan Joris: Is het een idee om senioren meer actief te betrekken? Bijvoorbeeld hen erop wijzen dat er een ‘lounge gelegenheid’ of ‘tribune’ is bij bepaalde activiteiten, zodat ze erbij kunnen zitten en toekijken met een kop koffie. En bij het ophalen van de contributie alvast vragen aan senioren of ze willen komen naar activiteiten en of ze dan opgehaald willen worden. Het bestuur neemt dit idee mee. Josephine: vraagt wie het aanspreekpunt is voor de jongerenavond (Annemarie) en welke deadlines er zijn voor het aanleveren van teksten (Heraut 1 februari, programmaboekje half maart). Ruben: vindt dat het programma voor Koningsdag wel heel summier is genoemd. Loopt het programma weer door en is er weer food? Koningsdag zal ongeveer hetzelfde verlopen als vorig jaar. Er wordt weer aan gedacht om een maaltijd te verzorgen. Ruben: kan worden aangegeven wat de eindtijden zijn van activiteiten, bijvoorbeeld het Oranjefeest. Het bestuur neemt dit verzoek ter harte. Afgelopen jaar was de eindtijd inderdaad te vaag. De band stopte om 22.00 uur en toen bleef het feest een beetje ‘doorsudderen’. Michel van Tooren stelt weer de wijn beschikbaar voor het Oranjebal. Dit wordt zeer gewaardeerd door alle aanwezigen. Alle sponsoren zullen worden genoemd in het programmaboekje. Actiepunten:

Presentjes van de gemeente uitdelen aan de vrijwilligers die niet aanwezig waren tijdens de Jaarvergadering.

Suggesties en tips van de leden meenemen in het Oranjeprogramma.

Programma 2019 beschikbaar


Ons prachtige programma voor 2019 is bekend. Van de kinderdisco tot Lumerjack en van feest op Koningsdag tot herdenken op 4 mei. Klik hier voor het overzicht en een download naar het digitale programmaboekje.

Eerdere berichten...